Algemene (levering)voorwaarden

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bellbearsdesigns handelend onder de handelsnaam www.bellbearsdesigns.eu, gevestigd aan de velden 49, te Schiedam. Bellbearsdesigns is een merkeigendom van bellbearsdesigns, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam met het inschrijfnummer:24283956 BTW NR: NL096784222B01.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bellbearsdesigns behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Levering en verzendkosten
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 3 tot 10 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 10 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van bellbearsdesigns ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met  bellbearsdesigns te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan bellbearsdesigns te melden. Bellbearsdesigns zullen een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen overeenkomen met de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 1 dag melden via e-mail aan bellbearsdesigns o.v.v. het ordernummer en een duidelijke beschrijving waarom niet aan uw vraag is voldaan. Bellbearsdesigns zullen het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

2.5 Eventuele al door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen nadat bellbearsdesigns het in voorgaand artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.6 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen dertig (30) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met bellbearsdesigns te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.7 Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief ) aan bellbearsdesigns te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met bellbearsdesigns, terug te sturen naar een door bellbearsdesigns vastgesteld adres. Dit conform de wet verkoop op afstand. Indien u dit aspect niet respecteert, kunnen wij de artikelen helaas niet retourneren en de betaling niet ongedaan maken. Waarbij tevens geldt dat de kosten en risico voor verzending voor uw rekening komen. 
 
2.8 Indien de klant al enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met bellbearsdesigns als gevolg van artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal bellbearsdesigns deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat bellbearsdesigns het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die bellbearsdesigns heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.9 Bellbearsdesigns behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel al is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van bellbearsdesigns  of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.10 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van bellbearsdesigns schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of aan de andere kant voor risico van de klant komt, zal bellbearsdesigns de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Bellbearsdesigns hebben het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


Prijzen

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW).


3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij bellbearsdesigns, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van bellbearsdesigns. Bellbearsdesigns houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Bellbearsdesigns respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Bellbearsdesigns maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van bellbearsdesigns. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van bellbearsdesigns. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door bellbearsdesigns over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van bellbearsdesigns. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Garanties
5.1 Bellbearsdesigns staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

5.2 De garantietermijn van bellbearsdesigns komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. Nagelaten verzorging, of 2. Opzettelijke beschadiging, of 3. Onoplettendheid.

5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

Offertes
6.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt bellbearsdesigns zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden bellbearsdesigns slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen bellbearsdesigns en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door bellbearsdesigns op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Bellbearsdesigns behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van bellbearsdesigns gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
9.1 Bellbearsdesigns is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van bellbearsdesigns. Evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Bellbearsdesigns behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is bellbearsdesigns gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen 

Communicatie
10.1 Bellbearsdesigns is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en bellbearsdesigns, dan wel tussen bellbearsdesigns en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en bellbearsdesigns.

Klachten
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door bellbearsdesigns serieus in behandeling worden genomen.

11.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij bellbearsdesigns (via brief of e-mail.

11.3 Bellbearsdesigns zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Bellbearsdesigns zullen de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
12.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door bellbearsdesigns geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2 Bellbearsdesigns garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door bellbearsdesigns geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derden.

Diversen
13.1 Indien de klant aan bellbearsdesigns schriftelijk opgave doet van een adres, is bellbearsdesigns gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant bellbearsdesigns een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2 Bellbearsdesigns is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bellbearsdesigns is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen bellbearsdesigns en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij bellbearsdesigns er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14.3 Alle rechten voorbehouden: Geen enkele informatie in welke vorm dan ook mag van deze website worden gekopieerd of gebruikt. © 2013.

www.bellbearsdesigns.eu